Logo

PrivacyverklaringAlgemeen

Deze website is beschikbaar gesteld door AutoOnderdelenSite en is aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring geven wij weer hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw gegevens in lijn met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wanneer u een aanvraag plaatst of informatie opvraagt over een gebruikt onderdeel bij een van de aangesloten bedrijven, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de bedrijven die bij ons netwerk zijn aangesloten en een overeenkomst heeft gesloten. De aangesloten bedrijven worden ook als zodanig aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke.

1. Welke gegevens verwerken wij?

Wij zijn een platform voor het bemiddelen van gebruikte auto-onderdelen. In principe kunt u onze website bezoeken zonder u te registreren en ons actief persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval verzamelen we alleen de volgende gegevens:

  • 1. Bestandnaam van de pagina of het bestand of de informatie die u invoert (bijvoorbeeld de zoektermen op onze website);
  • 2. Bestandnaam van de pagina van waaruit de huidige pagina of het bestand werd opgevraagd (gedrag op de website);
  • 3. Datum en tijdstip van het bezoek;
  • 4. Hoeveelheid overgedragen gegevens;
  • 5. Toegangsstatus (pagina niet gevonden, toegang geweigerd, etc.);
  • 6. Type en besturingssysteem van de gebruikte webbrowser;
  • 7. Statistieken over paginaweergaven, verkeersgegevens en advertentiegegeven (elk via cookies – zie cookiebeleid voor meer informatie).
1.1 Registratie op ons platform

Indien u besluit actief te handelen op ons platform, is registratie vereist, waarbij wij de volgende gegevens van u verwerken:

Als een commerciële verkoper: Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer (optioneel), fax (optioneel). Evenals contactpersoon voor vragen, afwijkend factuuradres, afwijkend zakelijk adres, indien geregistreerd.

Als aanvrager/potentiële koper: e-mailadres en wachtwoord, aanspreektitel, voor- en achternaam, postcode, huidig voertuigbezit, klanttype (privé/commercieel).

1.2 Gegevens die u invoert op ons platform

Afhankelijk van welke functie u gebruikt op het platform, verzamelen wij verdere gegevens die u op ons platform invoert. U bent niet verplicht om de informatie te verstrekken maar zonder deze gegevens kunt u de betreffende functie mogelijk niet gebruiken. Hieronder informeren wij u over gegevens die wij verzamelen in verband met uw gebruik van het platform. Als gebruiker van contactformulieren: aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en berichtinhoud.

Als gebruiker van de voertuig zoekfunctie: informatie over het type voertuig (merk, model, prijs, eerste registratie, en vergelijkbare gegevens).
Als abonnee van nieuwsbrieven en mailinglijsten: e-mailadressen en voor- en achternaam.

2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor een bemiddelende functie in het lokaliseren van gebruikte auto-onderdelen. Uw persoonsgegevens gebruiken wij om een aanvraag en/of bestelling bij een of meerdere aangesloten autodemontagebedrijven te faciliteren. Uw contactgegevens worden daarom doorgestuurd naar de aangesloten autodemontagebedrijven. Daarnaast kunnen wij u persoonsgegevens verwerken voor aanverwante doeleinden, die vallen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens hebben wij daarnaast nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Hoewel wij niet de verantwoordelijkheid hebben over de verdere uitvoering van een eventuele overeenkomst tussen de kopende en verkopende partij, wijzen wij u erop dat correcte persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de vraag en/of bestelling bij de aangesloten demontagebedrijven.

Uw persoonsgegevens kunnen wij daarnaast gebruiken voor statistische doeleinden. Zo willen wij inzicht hebben in de meest gezochte auto-onderdelen, tevredenheid van de kopers over de verkopende partijen en het gebruik van onze website door de gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website blijvend verbeteren en onze dienstverlening aanpassen voor passende service.

3. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers in het kader van de in artikel 2 van deze privacyverklaring genoemde doeleinzen. Uw gegevens geven wij door aan de demontagebedrijven die uw vraag wensen te beantwoorden c.q. de gevraagde onderdelen te leveren.

Bij het tot stand brengen en het uitvoeren van de tussen de koper en de verkoper gesloten overeenkomst, kunnen aanvullende gegevens noodzakelijk zijn, zoals een bankrekeningnummer of aanvullende identificatiedocumenten. Deze gegevens kunnen zowel door de verkoper als de tussenpersoon, zoals een payment serviceprovider (PSP) worden opgevraagd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze informatieverzoeken of gegevensuitwisseling in dit geval.

Het kan voorkomen dat wij een deel van de persoonsgegevens op verzoek van een overheidsinstelling moeten verstekken. Hierbij kunt u denken aan een verzoek van de Belastingdienst voor fiscale verantwoording (zie bewaartermijnen omtrent de fiscale bewaartermijn).

Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kan de structuur van ons bedrijf veranderen, naarmate de rechtsvorm verandert, dochterondernemingen, onderdelen van bedrijven of componenten worden gevestigd, gekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties kan klantinformatie bekend worden gemaakt aan de verkrijger of rechtsopvolger, samen met het deel van het bedrijf dat moet worden overgedragen. Wanneer persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven voor zover hierboven beschreven, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Als wij dit toch gaan doen, zullen wij toezien op een adequate naleving van de privacyregels door de ontvangende partij.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk of relevant is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Op grond van bijzondere wet- en regelgeving kunnen wij een ruime bewaartermijn hanteren, bijvoorbeeld een bewaartermijn van 7 jaar wegens de fiscale wetgeving.

5. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene het recht op informatie over de verwerkte gegevens, het recht op correctie van uw persoonlijke gegevens, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerkingen, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Zo worden de bestanden en gegevens opgeslagen in een beveiligde database. Ook beschermen wij deze gegevens met passende wachtwoorden. De databestanden over de koper en verkoper worden gescheiden opgeslagen. Online communicatie via onze website verloopt via een beveiligde verbinding door middel van een SSL- certificaat.

7. Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Hoewel wij zoveel mogelijk gebruik maken van digitale processen, maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon. Een belangrijke beslissing wordt genomen door een medewerker die uw gegevens verwerkt.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De door ons aangeboden diensten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook de huidige privacyregelgeving kan tussentijds veranderen. Deze omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen in deze privacyverklaring. Daarom behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen.

De meest recente versie van deze privacyverklaring is op onze website te vinden.

Nijmegen, september 2019