Logo

Algemene Gebruiksvoorwaarden1) Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 22 juli 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie), op alle diensten die door AutoOnderdelenSite worden aangeboden en op alle overeenkomsten die AutoOnderdelenSite aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. AutoOnderdelenSite raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. AutoOnderdelenSite kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2) Bescherming van uw privacy

Wij hechten waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website bezoekt en diensten gebruikt.

3) Minderjarigen

De diensten van ons platform zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4) Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS-feeds voor persoonlijk gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke blog of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van AutoOnderdelenSite. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel deel van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoOnderdelenSite is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering van persoonlijk gebruik is voldaan.

Tenzij AutoOnderdelenSite daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de op de website beschikbaar gestelde wijze van adverteren.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij AutoOnderdelenSite daarvoor toestemming heeft gegeven.

5) Misbruik van de Website en gevolgen daarvan

Het is de Verkopende partijen niet toegestaan om misbruik te maken van het platform en de daarop opgeslagen data van de Gebruikers.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij maatregelen treffen. AutoOnderdelenSite kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort.

6) Garantie

AutoOnderdelenSite heeft een bemiddelende rol tussen de koper en de verkoper bij het kopen en verkopen van tweedehands auto-onderdelen en treedt derhalve niet op als Verkoper. Wij zijn geen partij bij een tussen de Verkoper en koper te sluiten overeenkomst via onze website.

De Verkopende partij is zelf verantwoordelijk voor de staat van de aangeboden auto-onderdelen, de kwaliteit ervan en de eventueel dan toepasselijke garantie voor de aangeboden onderdelen.

Wij kunnen geen garanties geven over de aangeboden producten via onze website. Wij raden aan om de koper bij de aangesloten demontage-bedrijf te informeren naar garanties, prijzen en retourbeleid van het demontage-bedrijf met wie hij een overeenkomst sluit.

7) Beperking aansprakelijkheid AutoOnderdelenSite

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

    1. Het niet of niet volledig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan.
    2. Onjuiste informatie van de verkoper over productkenmerken of prijzen op de Website.
    3. Afname van producten van derden via de Website, of.
    4. Wijzigingen op de Website.

8) Wijziging van de diensten en de Website

AutoOnderdelenSite kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze wijze van dienstverlening via onze Website te allen tijde wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen.

9) Websites en diensten van derden

AutoOnderdelenSite heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van de website of het aanbod van de aangesloten demontage-bedrijf als verkopende partij. De aangesloten demontage-bedrijven kunnen hun eigen algemene voorwaarden en/of privacyregels op hun website hanteren. Indien u vragen over deze regels heeft, dan verwijzen wij u graag naar het desbetreffende demontage-bedrijf. Evenmin hebben wij invloed op de prijs en de garanties ten aanzien van de door demontage-bedrijven aangeboden goederen via onze Website. Wij raden u aan om contact op te nemen met het betreffende demontage-bedrijf indien en voor zover u vragen heeft.

10) Klachten

Klachten over de Website en/of de diensteverlening van AutoOnderdelenSite kunt u indienen via onze contactpagina. Klachten dienen binnen een redelijke termijn nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Gelet op de aard van de dienstverlening en de aangeboden producten op de website, achten wij een termijn van 30 dagen als tijdig. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij streven ernaar binnen 14 dagen na het indienen van deze klacht te reageren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn waarbinnen wij een inhoudelijke reactie kunnen geven.

11) Overige bepalingen

AutoOnderdelenSite kan deze Voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. AutoOnderdelenSite zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van AutoOnderdelenSite gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten, intern over te dragen.

Deze Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen AutoOnderdelenSite en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomsten of uit de Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Nijmegen bevoegd zijn.